Proposta d’ampliació

El Montseny va ser declarat Reserva de la Biosfera l’any 1978, dins del Programa MaB de la UNESCO. Des d’aleshores els límits de la Reserva de la Biosfera coincideixen amb els del Pla especial dels anys 1977/1978 i la seva zonificació amb les zones que establia l’esmentat Pla especial. L’any 2008, però, l’aprovació d’un nou Pla especial de protecció del medi natural i el paisatge del Parc del Montseny defineix un nou àmbit per el Parc Natural del Montseny, superior a l’àmbit de la Reserva de la Biosfera del Montseny.

D’altra banda, el concepte de Reserva de la Biosfera ha anat evolucionant. A les portes del s.XXI es va veure la importància d’incorporar, tal i com el mateix nom programa MaB (Man and Biosphere: Home i Biosfera) indica, el paper de l’home en equilibri amb el Medi Natural en el paradigma les Reserves de la Biosfera. Aquest nou marc conceptual s’integra en l’aprovació de l’Estratègia de Sevilla a l’any 1995, promulgat al congrés mundial de Reserves de la biosfera. Els nous objectius principals de les noves directrius es poden resumir:

  • Garantir la conservació de la Biodiversitat biològica natural i cultural.
  • Ser un model en la ordenació del territori i el desenvolupament sostenible.
  • Ser útils en la investigació, observació permanent, educació i capacitació.

A l’estat espanyol, l’aprovació dels plans d’acció de Madrid i del Montseny, configuren les determinacions bàsiques per a adaptar-se l’Estratègia de Sevilla.

En aquest sentit, s’ha pronunciat el Consell Internacional de Coordinació del Programa Mab de la UNESCO que, en la seva sessió XXII celebrada a Paris, entre els dies 31 de maig i 4 de juny de 2010, va establir l’any 2013 com a data límit per tal que els estats membres adaptin les seves reserves de la biosfera al marc estratègic de Sevilla.

A l’estat espanyol, s’ha avançat considerablement en la creació de models més complexes de reserves de la biosfera (Sierra de las Nieves, Menorca, Lanzarote, La Palma, etc) que han permès superar la fase inicial en la qual, bàsicament, es produïa una identificació entre la figura “Reserva de la Biosfera” i la figura “parc natural”, com succeeix, actualment, en el cas del Parc del Montsen i Reserva de la Biosfera del Montseny.

Tot plegat ha dut a l’administració del Parc natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, en aquest cas la Diputació de Barcelona, a promoure:

  • una adaptació, i en aquest cas implica una ampliació, dels límits actuals que permetin incloure el gruix de població humana suficient de cara a permetre assajar el model de ordenació del territori i desenvolupament sostenible;
  • redefinició de les zones de la reserva actual ;
  • plantejar una revisió en profunditat dels objectius i programes de gestió de la Reserva de la Biosfera.

Donant compliment a l’acord adoptat en la sessió del Consell Coordinador del Parc del Montseny, celebrat el 17 de juny de 2010, la direcció del Parc ha dut a terme una ronda de consultes, en relació amb aquest tema, amb la totalitat dels Ajuntaments del Parc, en la qual s’ha fet palès que de manera pràcticament unànime (tant sols es podria assenyalar una única “abstenció”, però cap oposició) tots els ajuntaments s’han pronunciat inicialment de manera favorable a revisar els límits de la Reserva de la Biosfera, bo i reconeixent les dificultats de tipus administratiu i organitzatiu que això pot comportar.

Val la pena recordar que la figura “Reserva de la Biosfera” comporta un reconeixement internacional, doncs, en darrera instància, la declaració i el seguiment correspon a la UNESCO, organisme de les Nacions Unides, a través del Consell Internacional de Coordinació (CIC). A l’estat espanyol, l’òrgan que exerceix les funcions de coordinació i tramita les propostes de declaració o modificació de les reserves de la biosfera és el Comitè MaB espanyol, dins del qual estan representats els governs de les Comunitats Autònomes; en el cas de Catalunya a través d’un representant del Departament d’Agricultura i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. A més, el Comitè MaB espanyol ha creat un instrument de coordinació de les reserves, que és el “consell de gestors”, on està representada la Reserva de la Biosfera del Montseny.

Finalment, el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí del govern espanyol ha recollit, dins de la seva estructura, una unitat administrativa que s’ocupa de la coordinació de les reserves de la biosfera, donant suport així al Comitè MaB. D’altra banda, aquest mateix ministeri, a través de la Direcció General de Desenvolupament Rural, ha reconegut les reserves de la biosfera com a zones prioritàries per a la destinació de fons europeus per al desenvolupament sostenible. Això ha permès a la Reserva de la Biosfera del Montseny comptar amb una finançament complementari mitjançant un conveni de col·laboració amb el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí.

Per a més informació podeu consultar un resum de la proposta d’ampliació.


Mostra Límits Reserva Biosfera Montseny en un mapa més gran

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter